koszyk
(0 art.)

Kwota :

0,00 PLN

LaChocola

Polityka Prywatności i RODO

Polityka prywatności i pliki cookies sklepu internetowego LA CHOCOLA BOUTIQUE

I. Definicje

1. Polityka Prywatności - należy przez to rozumieć niniejszą politykę prywatności.

2. Administrator - firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON:290867843, NIP: 6571790470.

3. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej tj.  osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio m.in. poprzez w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden z czynników określających jej cechy fizyczne, , umysłowe, kulturowe lub społeczne lub ekonomiczne.

4.     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

6. Serwis - strona internetowa funkcjonująca w sieci pod adresem lachocola.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych na stronie internetowej.

7. Użytkownik- każda osoba odwiedzająca strony internetowe.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawiera informacje, które mają wskazać Użytkownikom zasady przetwarzania Danych Osobowych, sposób ich gromadzenia, zabezpieczania i wykorzystania, jak również uprawnienia Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników.

III. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystać ze strony internetowej mogą Użytkownicy mający dostęp do sieci Internet.

2. Strony internetowe zbierają Dane Osobowe Użytkowników, które gromadzone są w systemach IT kiedy Użytkownik odwiedza Serwis - są to wyłącznie logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki itp.)

3. W Serwisie gromadzone są tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i adekwatne do celów, w jakich będą one przetwarzane. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

4. Dane w systemach statystyk (np. Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

5. Ze względów technicznych, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które mogą zawierać Dane Osobowe, wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych. Więcej informacji o plikach cookies zamieszczono w pkt IX.

IV. Cele przetwarzania Danych Osobowych 

1. Dane Osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

a. obsługi zamówienia, tj. dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych i/lub współpracującym z nimi firmom, jak również dostawcom usług technologicznych i analitycznych,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. marketingu własnych produktów lub usług Administratora, w tym organizowaniu kampanii reklamowych oraz promocji,

d. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

2. W celach określonych w pkt 1 Dane Osobowe zbierane są automatycznie i mogą być użyte w celu dostosowania wyświetlanej strony Serwisu do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz prowadzenia analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby Administratora. Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, wynikający z korzystania funkcjonalności Serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

2. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje:

a. zażądania od Administratora dostępu do danych, które posiada odnośnie jego osoby,

b. zażądania od Administratora sprostowania danych, które już posiada lub może samemu zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe w Serwisie,

c. zażądania od Administratora usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane,

d. zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne.

3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu.

VI. Ochrona danych osobowych

1. Administrator zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w rozdz. IV , z zastrzeżeniem punktu poniżej.

2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są Dane Osobowe.

3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE (dalej: LA CHOCOLA BOUTIQUE) z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce, e-mail: biuro@lachocola.pl, tel. 48 786 867 602 , w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych).

4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem dla osoby której dane dotyczą,

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Przekazywanie Danych Osobowych do innych podmiotów

1. Administrator nie przekazuje zgromadzonych Danych Osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych). W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia. 

VIII. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika.

2. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail z wycofaniem zgód na adres biuro@lachocola.pl.

IX. Pliki cookies

1. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki typu „cookies”. Pliki cookies (tzw. ”ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików:

a. cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

b. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się utrudnione.

5. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.  Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w przedmiocie stosowanej Polityki Prywatności lub związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora, możliwy jest kontakt z Administratorem Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE (dalej: LA CHOCOLA BOUTIQUE) z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce, e-mail: biuro@lachocola.pl, tel. 48 786 867 602, czynny w godzinach od 9:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych).

XI. Informacje końcowe

Administrator firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce bezpieczeństwa i plików cookies poprzez umieszczenie nowej Polityki w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.